W związku z przypadającą w tym roku 80. rocznicą rozpoczęcia tzw. operacji polskiej NKWD, czyli stalinowskiego genocydu dokonanego w latach 1937-38 na przynajmniej 111 tys. Polakach – mieszkańcach ZSRS, polecamy Państwa uwadze publikację dra Dariusza Piotra Kucharskiego „Cierpieli i ginęli, gdyż byli Polakami”, traktującą o tym tragicznym fragmencie naszej historii.

FRAGMENT:

„Od początku istnienia państwa bolszewików społeczność polska była tam poddana inwigilacji, indywidualnym represjom, które dla jej potrzeb i w miarę wzmacniania się władzy przybierały masowy charakter. Ludność bez wyjątku, zarówno miejska, jak i wiejska była poddana zniewoleniu od myśli po czyny. Najbardziej konserwatywną, a tym samym traktowaną jako szczególnie wrogą, była ludność wiejska. Na wsi pozostała jeszcze mała własność postrzegana jako ostoja starego systemu (areał ich wahał się w granicach od 1 do 9 hektarów, większa powierzchnia była rzadkością). Prowadzono stałą agitację i w różnej formie wywierano naciski na pozostałych przy swojej okrojonej własności polskich chłopów. Funkcjonariusze i aktywiści posuwali się nawet do niszczenia zasiewów, zatruwania ziarna, „psucia inwentarza”. Tych drobnych właścicieli całymi rodzinami, a nawet wsiami, zastraszano, aresztowano. Często zdarzały się pojedyncze zbrodnie, z czasem również masowe, najczęściej bez wyroków sądowych.

Decyzją administracyjną, w ramach tworzenia kołchozów, konfiskowano ziemię. Natomiast podczas pięciolatki kolektywizacyjnej (1929-1933) okazało się, że ciągłe zabiegi socjotechniczne, mające przygotować ludność polską do zmian mentalnych, spełzły na niczym. Apogeum represji nastąpiło po uświadomieniu sobie przez władze komunistyczne, że próby sowietyzacji Polaków żyjących w ZSRS zawiodły, przy jednoczesnej wrogości Polaków do tych działań. Jako grupa narodowa zostali potraktowani w sposób specjalny. Nowa pięciolatka kolektywizacyjna z 1929 roku stała się początkiem masowych represji. Do jej przeprowadzenia wykorzystano rozbudowany katalog środków i metod. Sprzeciw miał być łamany, winowajcy odszukani i ukarani. Od 1930 roku rozpoczęto masowe wywózki Polaków do Komi i Kazachstanu”.

Dariusz Piotr Kucharski

CAŁOŚĆ DO POBRANIA W WYGODNYM FORMACIE PDF:
Publikacja_Polacy_ 1921-39

Jagiellonia.org / Kresy24.pl